KVKK başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

ODELYA  ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

 

KVKK

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI
(Envanter Versiyonu: Versiyon 1)

 

1.   GİRİŞ

1.1        Amaç

Bu “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası” dokümanı, bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır, ODELYA  (ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.) , bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır, tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıylahazırlanmıştır.

Şirketimiz; kuruluş, misyon, vizyon ve temel ilkeleri doğrultusunda aşağıda sıralanan kişilere ait kişisel verilerin başta Anayasa, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.

Verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Şirket tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

 

1.2        Kapsam

Aşağıda sıralanan kişilerin kişisel verileri bu Politika kapsamındadır. Şirketin sahip olduğu ya da Şirketçe yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

 

·       Nakliyat Çalışanı

·       Tedarikçi Yetkilisi

·       Tedarikçi Çalışanı

·       Çalışan

·       Stajyer

·       Eğitmen

·       Hissedar/Ortak

·       Etkinlik Katılımcısı

·       Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·       Bursiyer

·       Çalışan Adayı

·       İş Ortağı Yetkilisi/Çalışanı

·       Ziyaretçi

·       Referans Olan Kişi

·       İş Yeri Hekimi

·       Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

·       Taşeron Çalışanı

·       Veli / Vasi / Temsilci

·       Öğretmen

·       Müdür

 

1.3        Kısaltmalar veTanımlar

 

Alıcı Grubu

:

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza

:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme

:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle

İlişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan

:

Kişisel Verileri Koruma Şirketu personeli.

Elektronik Ortam

:

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam

:

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

 

 

Hizmet Sağlayıcı

:

Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı

:

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığıyetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha

:

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun

:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı

:

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlübilgi.

Kişisel   Veri İşleme Envanteri

:

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleriaçıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul

:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha

:

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etmeveya anonim hale getirme işlemi.

 

 

Politika

:

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen

:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu

adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

:

Kişisel   verilerin   belirli    kriterlere   göre               yapılandırılarak işlendiği kayıtsistemi.

Veri Sorumlusu

:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri        kayıt   sisteminin      kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzelkişi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

:

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili

diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

VERBİS

:

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik

:

28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel

Verilerin   Silinmesi,   Yok    Edilmesi   veya  Anonim                  Hale Getirilmesi HakkındaYönetmelik.

 

2.   SORUMLULUK VE GÖREVDAĞILIMLARI

Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destekverir.

 

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım Tablo 1’de verilmiştir.

 

 

ÜNVAN

AD SOYAD

BİRİM

GÖREV

 

Baruh  BENKARMONA

 Departman belirtilmemiştir

Başkan

 

Melek ŞENEL

 Departman belirtilmemiştir

Üye

 

Caner GÖK

 Departman belirtilmemiştir

Veri sorumlusu


Tablo 1: Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı

3.   KAYITORTAMLARI

Kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıda listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekildesaklanır.

 

·       Fiziksel Arşiv

·       Dijital Arşiv

·       ERP

·       Revir

·       İşletme Sunucusu

·       KVKK Yazılımı

·       Özlük Dosyası

·       Staj Dosyası

·       Sabit disk

·       E-Posta/Exchange Sunucusu

 

4.   SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimiz tarafından aşağıda sıralanan kişilere ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir:

·       Nakliyat Çalışanı

·       Tedarikçi Yetkilisi

·       Tedarikçi Çalışanı

·       Çalışan

·       Stajyer

·       Eğitmen

·       Hissedar/Ortak

·       Etkinlik Katılımcısı

·       Ürün veya Hizmet Alan Kişi

·       Bursiyer

·       Çalışan Adayı

·       İş Ortağı Yetkilisi/Çalışanı

·       Ziyaretçi

·       Referans Olan Kişi

·       İş Yeri Hekimi

·       Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

·       Taşeron Çalışanı

·       Veli / Vasi / Temsilci

·       Öğretmen

·       Müdür

 

Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

 

4.1        Saklamaya İlişkinAçıklamalar

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6’ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

 

Buna göre, Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

 

4.1.1         SaklamayıGerektirenHukukiSebepler

 

Şirketimizde, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler:
 

·       Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

·       Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

·       Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

·       Kişisel verilerin Şirket’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,

·       Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

·       Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadarsaklanmaktadır.

4.1.2         SaklamayıGerektirenHukuki Dayanaklar

Şirketimizde, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, aşağıdaki hukuksal dayanaklar veya sözleşmeler kapsamında muhafaza edilir:

 

·   6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

·   6899 Mesleki Eğitim Kanunu

·   Tedarik Sözleşmesi

·   6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

·   6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

·   Satış Sözleşmesi

·   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

·   4857 Sayılı İş Kanunu

·   6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

·   İş Sözleşmesi

·   4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

·   5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

·   3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

·   Taşeron Hizmet Sözleşmesi

·   213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

·   5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

·   6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 

4.1.3         SaklamayıGerektirenİşlemeAmaçları

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

 

·   Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·   Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·   Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

·   Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·   Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·   Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

·   Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·   Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·   Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·   İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·   Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·   Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·   İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·   Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·   Ücret Politikasının Yürütülmesi

·   Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·   Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

·   Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·   İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·   Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·   İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·   Talep / Şikayetlerin Takibi

·   Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·   İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·   Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·   İç Kontrol, Bağımsız Denetim, İnceleme ve Raporlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·   İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, Verimliliğin ve Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

·   Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·   Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

·   Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

·   Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·   Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·   Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·   Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·   Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·   Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·   İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·   Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·   Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·   İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

·   Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·   Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·   Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·   Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·   Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·   Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·   Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

 

4.2        İmhayı GerektirenSebepler

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından resen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

·       Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası sebebiyle gerekli olması hali,

·       Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

·       Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,

·       Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

·       İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

·       Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

·       Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

5.   TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12’nci maddesiyle Kanunun 6’ncı maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Şirket Yönetimi veya KVKK Komitesi tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Şirket tarafından teknik ve idari tedbirleralınır.

 

5.1        TeknikTedbirler

 

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

·  Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

·  Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

·  Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

·  Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

·  Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

·  Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

·  Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

·  Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

·  Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

·  Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

·  Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

·  Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

·  Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

·  Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

·  Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

·  Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

·  Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

·  Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.

·  Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

·  Sızma testi uygulanmaktadır.

·  Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

·  Şifreleme yapılmaktadır.

·  Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

5.2        İdariTedbirler

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 

·  Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

·  Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

·  Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

·  Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

·  İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

·  Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

·  Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

·  Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

·  Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

·  Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

·  Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

·  Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

·  Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

 

6.   KİŞİSELVERİLERİİMHATEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

6.1        Kişisel VerilerinSilinmesi

 

Kişisel veriler Tablo-2’de verilen yöntemlerle silinir.

 

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Sunucularda Yer Alan KişiselVeriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemiyapılır.

Elektronik   Ortamda Yer Alan KişiselVeriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi deuygulanır.

Taşınabilir Medyada Kişisel Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlardasaklanır.


Tablo 2: Kişisel Verilerin Silinmesi

 

6.2        KişiselVerilerinYokEdilmesi

 

Kişisel veriler, Şirket tarafından Tablo-4’te verilen yöntemlerle yok edilir.

 

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.


Tablo 3: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

 

7.      SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

Ø  Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşlemeEnvanterinde;

Ø  Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’ekayıtta;

Ø  Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

Söz konusu saklama süreleri üzerinde güncellemeler saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi, Şirket Yönetim Kurulu veya KVKK Komitesi tarafından yapılır.

 


DEPARTMAN / SÜREÇ

VERİ KATEGORİSİ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

 Kambiyo /Gümrük İhlal Bildirimi

Kimlik

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 Depo - Sevkiyat /Ürün Sevkiyat

İletişim

10 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 Kalite Güvence /Malzeme Zimmet

Mesleki Deneyim

İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 İnsan Kaynakları /Performans Değerlendirme

Mesleki Deneyim

10 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 İnsan Kaynakları /Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mesleki Deneyim

10 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 İnsan Kaynakları /Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik

10 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 İnsan Kaynakları /İşyeri Olay Tutanağı

Mesleki Deneyim

İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 İnsan Kaynakları /Staj İşlemleri

İletişim

İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 Kalite Güvence /İSG / Revir

Kimlik

İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 15 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 Kalite Güvence /İş Sağlığı ve Güvenliği

Mesleki Deneyim

İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 15 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 Kalite Güvence /İş Sağlığı ve Güvenliği

İletişim

İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 15 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 Kalite Güvence /İş Sağlığı ve Güvenliği

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 15 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 Kalite Güvence /Bağımsız Denetim

Kimlik

2 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 Kalite Güvence /Bağımsız Denetim

İletişim

2 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 Kalite Güvence /Bağımsız Denetim

Kimlik

2 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 Kambiyo /Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik

Sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 İdari İşler /Organizasyon ve Tanıtım Süreçleri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

2 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda, Silinme talebi sonrası 30 gün cevap süresi içerisinde

 Depo - Sevkiyat /Ürün İade

Kimlik

10 Yıl

Saklama süresi bitimini mütakip ilk imha periyodunda

 İnsan Kaynakları /KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Süreçleri

İletişim

En az 20 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız;6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

İşbu dokümanda yapılacak aydınlatma, şirketimiz bünyesindeki “Ziyaretçi” kişi grubunu

kapsamaktadır.

A. Veri Sorumlusunun kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Şirket İletişim Bilgileri:

o Telefon: 05339672532
o E-Posta: [email protected]
o Adres: Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye,

İstanbul

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

Veri Kategorisi Genel Nitelikli Ver. Özel Nitelikli Ver. İşleme Amaçları

İşlem güvenliği

IP adres bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, MAC adresi, Log kayıtları, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim

Cep telefon no, E- posta adresi

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik

Ad, Soyad, Doğum tarihi, İşyeri Adı, Araç plaka no, Ziyaret edeceği kişi, Giriş- Çıkış Saatleri, İmza, Tc kimlik no, Pasaport no

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Acil Durum Yönetimi

Sayfa 1 / 4

     

Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Fiziksel mekan güvenliği

Kamera kayıtları

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Mesleki Deneyim

Bölümü, Unvan

 

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere (tabloda belirtildi ise) aşağıdaki taraflara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir:

Veri Kategorisi

İletişim

Fiziksel mekan güvenliği

Aktarım Amaçları

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Aktarım yapılmamaktadır

Alıcı Gruplar

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Danışmanlık Firması

Aktarım yapılmamaktadır

Yurt Dışı Aktarım

Yok

Yok

İşlem güvenliği

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Danışmanlık Firması

Yok

Kimlik

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Danışmanlık Firması

Yok

Mesleki Deneyim

Aktarım yapılmamaktadır

Aktarım yapılmamaktadır

Yok

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sayfa 2 / 4

a. Kişisel veri toplama yöntemleri:

 • Otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Sözlü, Yazılı veya Elektronik şekilde

 • Hotspot Yazılımı

 • Ziyaretçi giriş defteri

 • İç ve Dış Tehdit Formu

 • Kapı/Pencere/Duvar Kontrol Formu

 • Kamera/görüntü kayıt dosyası

 • Gelen e-posta

 • Dilek ve Şikayet Formu

b. Kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri:

 • Kanunlarda Öngörülmesi

 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

E. Kivuz KVKK Yönetim Sistemi Kişisel Veri Kullanımı

Şirket olarak şahıslara ait işlenen verilerin bildirimini yaparak aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, veri kullanımı için gerekli durumlarda açık rızanın alınabilmesi ve takip edilebilmesi için, vekil tuttuğumuz (Peerlog Bilişim A.Ş.'ye ait) Kivuz Programı ile, şahıslardan toplanan "Tc Kimlik Numarası", "E-Posta Adresi", "IP Adresi" ve "Cep Telefonu" bilgileri paylaşılacaktır.Aydınlatma Metni ve Açık Rıza bildirimlerinin yapılması ve takibi için Kivuz sistemi belirtilen 4 (dört) kişisel bilgiden gerekli olanlarını sistemi üzerine kaydederek, bu bilgilerle beraber kişisel veri işleme izinleriniz ile tarafınıza yapılan aydınlatma yükümlülük bildirimlerini kaydedecek, şirketimiz, kivuz sistemi üzerinde (varsa) KVKK danışmanımız ve Kivuz sistem yöneticileri dışında Kivuz sistemi üzerinde kimse bu 4 (dört) kişisel veriye erişemeyecektir.

F. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin

  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın

  giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Sayfa 3 / 4

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki başvuru yollarını kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:

a. Yazılı olarak

Posta Adresi : Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye, İstanbul

b. Kayıtlı E-Posta yoluyla

Veri tanımlanmamış

c. Noter aracılığıyla

Posta Adresi : Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye, İstanbul

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi

doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz

  uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de

  başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

G. DokümanİspatYükümlülüğü

No

Envanter Api Anahtarı

1

70eaf74dd1a4afdeba3c3e516581d139

2 3a60713f20a89bebe90e324b9c7c479c 4 70a0e8512951283f5d1210673ac7a544

3

c3a34b093c56ad685d3a932471b6537b

Sayfa 4 / 4

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız;6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

İşbu dokümanda yapılacak aydınlatma, şirketimiz bünyesindeki “Çalışan Adayı” kişi grubunu

kapsamaktadır.

A. Veri Sorumlusunun kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Şirket İletişim Bilgileri:

o Telefon: 05339672532
o E-Posta: [email protected]
o Adres: Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye,

İstanbul

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

Veri Kategorisi Genel Nitelikli Ver. Özel Nitelikli Ver. İşleme Amaçları

Kimlik

Ad, Soyad, İşyeri Adı, Araç plaka no, Ziyaret edeceği kişi, Giriş- Çıkış Saatleri, İmza, Tc kimlik no, Pasaport no, Cinsiyet, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Sürücü belgesi bilgileri, Uyruk

Acil Durum Yönetimi

Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel mekan güvenliği

Kamera kayıtları

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin

Sayfa 1 / 5

İletişim

Cep telefon no, E- posta adresi, Adres Bilgileri

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İşlem güvenliği

IP adres bilgileri, Log kayıtları

Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Sağlık Bilgileri

Kişisel sağlık

bilgileri, Engellilik durumuna ait bilgiler, Geçirilen Ameliyatlar, Sigara kullanım bilgisi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Hukuki işlem

Askerlik durum bilgileri

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Mesleki Deneyim

Eğitim bilgileri (okul adı/bölümü/yeri/süresi /mezuniyet yılı/derecesi), Gidilen kurslar, İş tecrübesi (firma adı/işe giriş- çıkış tarihi/görevi/ücreti/ayrı lma nedeni), Referans bilgileri, Staj / Katılınan Etkinlik bilgisi, Yabancı dil bilgisi, Kurumsal yetkinlikler, Kişisel yetkinlikler, Göreve ait yetkinlikler, İş tecrübeleri, Çalıştığı iş yeri, Görevi, Ayrılma nedeni, Mesleki yeterlilik bilgileri, Bilgisayar kullanım bilgisi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere (tabloda belirtildi ise) aşağıdaki taraflara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir:

Veri Kategorisi

Aktarım Amaçları

Alıcı Gruplar Yurt Dışı Aktarım

Kimlik

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Hukuki

Danışmanlık Firması

Yok

Sayfa 2 / 5

 

yükümlülüğün yerine getirilmesi

   

Fiziksel mekan güvenliği

Aktarım yapılmamaktadır

Aktarım Yok yapılmamaktadır

Aktarım Yok yapılmamaktadır

İletişim

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

Danışmanlık Firması

Yok

İşlem güvenliği

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

Danışmanlık Firması

Yok

Sağlık Bilgileri

Aktarım yapılmamaktadır

Aktarım yapılmamaktadır

Yok

Hukuki işlem

Aktarım yapılmamaktadır

Mesleki Deneyim

Aktarım yapılmamaktadır

Aktarım yapılmamaktadır

Yok

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

a. Kişisel veri toplama yöntemleri:

 • Otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Sözlü, Yazılı veya Elektronik şekilde

 • Ziyaretçi giriş defteri

 • İç ve Dış Tehdit Formu

 • Kapı/Pencere/Duvar Kontrol Formu

 • Kamera/görüntü kayıt dosyası

 • Başvuru Formu

 • Gelen e-posta

 • Kariyer.net

 • Söz Konusu Kişinin Beyan Ettiği Evraklar

 • Mülakat Değerlendirme Formu

 • Mülakat Formu

 • Referans Kontrol Formu

b. Kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri:

 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 • Kanunlarda Öngörülmesi

 • Açık Rızanın Alınması

E. Kivuz KVKK Yönetim Sistemi Kişisel Veri Kullanımı

Şirket olarak şahıslara ait işlenen verilerin bildirimini yaparak aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, veri kullanımı için gerekli durumlarda açık rızanın alınabilmesi ve takip edilebilmesi için, vekil tuttuğumuz (Peerlog Bilişim A.Ş.'ye ait) Kivuz Programı ile, şahıslardan toplanan "Tc Kimlik Numarası", "E-Posta Adresi", "IP Adresi" ve "Cep Telefonu" bilgileri paylaşılacaktır.Aydınlatma Metni ve Açık Rıza bildirimlerinin yapılması ve takibi için Kivuz sistemi belirtilen 4 (dört) kişisel bilgiden gerekli olanlarını sistemi üzerine kaydederek, bu bilgilerle beraber kişisel veri işleme izinleriniz ile tarafınıza yapılan aydınlatma yükümlülük bildirimlerini kaydedecek, şirketimiz, kivuz sistemi üzerinde (varsa) KVKK danışmanımız ve Kivuz sistem yöneticileri dışında Kivuz sistemi üzerinde kimse bu 4 (dört) kişisel veriye erişemeyecektir.

F. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Sayfa 3 / 5

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin

  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın

  giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki başvuru yollarını kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:

a. Yazılı olarak

Posta Adresi : Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye, İstanbul

b. Kayıtlı E-Posta yoluyla

Veri tanımlanmamış

c. Noter aracılığıyla

Posta Adresi : Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye, İstanbul

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz

  uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de

  başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu

Sayfa 4 / 5

beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

G. DokümanİspatYükümlülüğü

No

Envanter Api Anahtarı

1

3a60713f20a89bebe90e324b9c7c479c

2 4 6

f646ed259c81ff50cb71a78121884c62

62b131b637c04944ab974fffbba986a2 e9cce0a225514a218b98c6ea9bea5918

3

c3a34b093c56ad685d3a932471b6537b

5

5625e73ef5eb267cd07e3b0a040884de

Sayfa 5 / 5

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız;6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

İşbu dokümanda yapılacak aydınlatma, şirketimiz bünyesindeki “Çalışan” kişi grubunu

kapsamaktadır.

A. Veri Sorumlusunun kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Şirket İletişim Bilgileri:

o Telefon: 05339672532
o E-Posta: [email protected]
o Adres: Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye,

İstanbul

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

Veri Kategorisi Genel Nitelikli Ver. Özel Nitelikli Ver. İşleme Amaçları

İletişim

E-posta adresi, Cep telefon no, Adres Bilgileri, Ev telefon no, Faks no

Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri, Sözleşme Süreçlerinin

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin

Sayfa 1 / 11

     

Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Kontrol, Bağımsız Denetim, İnceleme ve Raporlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, Verimliliğin ve Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik

Ad, Soyad, Grup adı, Doğum tarihi, Unvan, İmza, Görevi, Tc kimlik no, Araç plaka no, Görev başlama/bitiş saati, Sicil no, Bölümü/Görevi, Sgk sicil no, Pasaport no, Anne adı, Baba adı, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri no, Nüfus cüzdanı sıra no, Uyruk, Cinsiyet, Sürücü belgesi bilgileri, Yabancı kimllik no, Departman, Yaş, Diploma bilgileri, Eğitim bilgileri, Gidilen kurslar, İş tecrübeleri, Meslekiçi eğitim bilgileri, Sertifikalar

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin

Sayfa 2 / 11

     

Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İç Kontrol, Bağımsız Denetim, İnceleme ve Raporlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, Verimliliğin ve Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem güvenliği

IP adres bilgileri, Log kayıtları, MAC adresi, Şifre ve parola

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri

Sayfa 3 / 11

 

bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

 

Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Finans

IBAN ve Hesap Numarası Bilgileri, IBAN, Hesap numarası

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Özlük

Maaş Bilgisi, Avans bilgileri, İşe başlama tarihi, Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İş sözleşmesi, İşten çıkış belgesi kayıtları, İşten çıkış tarihi, İstifa dilekçesi, İbraname, Kullanılan izin süresi, İzin başlama/bitiş tarihi, İzin türü, Meslek kodu, Engellilik oranı, İşe giriş belgesi kayıtları, Performans değerlendirme raporları, Sgk hizmet dökümü bilgileri, Bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait bilgiler, İşkur kayıt bilgileri, Askerlik tecil bilgileri, İcra bilgileri, Nafaka bilgileri, Fazla mesai bilgileri, İzin bilgileri, Yabancı çalışan izin belgesi, Yapılacak iş, Puantaj bilgileri, İsg eğitim bilgileri

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İç Kontrol, Bağımsız Denetim, İnceleme ve Raporlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, Verimliliğin ve Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel mekan güvenliği

Kamera kayıtları

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin

Sayfa 4 / 11

Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Mesleki Deneyim

Bölümü, Görevi, Ayrılma nedeni, Unvan, Eğitim türü, Eğitim konusu, Eğitim adı, Öğrenme/değerlendir me düzeyi, Değerlendirme notu, Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, İş tecrübeleri, Meslekiçi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Özgeçmiş bilgileri, Departman, Eğitim bilgileri, Performans ve kariyer gelişim bilgisi, Vardiya bilgisi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi /

Denetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Sağlık Bilgileri

Akciğer grafisi, Engellilik durumuna ait bilgiler, İşitme testi, Kan grubu

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan

Sayfa 5 / 11

   

bilgileri, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protezler, Solunum fonksiyon testi, Akciğer filmi, Aşı bilgileri, EKG, Göz ve Portör tetkiki, Hemogram, Kan ve İdrar Tahlili

Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Vesikalık fotoğraf, Fotoğraf

 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, Verimliliğin ve Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki işlem

Adli makamlarla yazışma bilgileri, Dava dosyası bilgileri

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere (tabloda belirtildi ise) aşağıdaki taraflara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir:

Veri Kategorisi Aktarım Amaçları Alıcı Gruplar Yurt Dışı Aktarım

İletişim

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Bilgi paylaşımı, İç Kontrol, Bağımsız Denetim, İnceleme ve Raporlama Süreçlerinin

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Danışmanlık Firması, Bağımsız Denetim Şirketi, Tedarikçiler, Gerçek kişiler veya

Yok

Sayfa 6 / 11

 

Yürütülmesi, Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

özel hukuk tüzel kişileri, Seyahat Acenteleri

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız;6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

İşbu dokümanda yapılacak aydınlatma, şirketimiz bünyesindeki “Potansiyel Ürün veya Hizmet

Alıcısı” kişi grubunu kapsamaktadır.

A. Veri Sorumlusunun kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Şirket İletişim Bilgileri:

o Telefon: 05339672532
o E-Posta: [email protected]
o Adres: Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye,

İstanbul

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

Veri Kategorisi Genel Nitelikli Ver. Özel Nitelikli Ver. İşleme Amaçları

Kimlik

Ad, Soyad, İşyeri Adı, Araç plaka no, Ziyaret edeceği kişi, Giriş- Çıkış Saatleri, İmza

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Fiziksel mekan güvenliği

Kamera kayıtları

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere (tabloda belirtildi ise) aşağıdaki taraflara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir:

Sayfa 1 / 3

Veri Kategorisi

Fiziksel mekan güvenliği

Aktarım Amaçları

Aktarım yapılmamaktadır

Alıcı Gruplar Yurt Dışı Aktarım

Aktarım Yok yapılmamaktadır

Kimlik

Aktarım yapılmamaktadır

Aktarım yapılmamaktadır

Yok

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

a. Kişisel veri toplama yöntemleri:

 • Otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Sözlü, Yazılı veya Elektronik şekilde

 • Ziyaretçi giriş defteri

 • İç ve Dış Tehdit Formu

 • Kapı/Pencere/Duvar Kontrol Formu

 • Kamera/görüntü kayıt dosyası

b. Kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri:

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

E. Kivuz KVKK Yönetim Sistemi Kişisel Veri Kullanımı

Şirket olarak şahıslara ait işlenen verilerin bildirimini yaparak aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, veri kullanımı için gerekli durumlarda açık rızanın alınabilmesi ve takip edilebilmesi için, vekil tuttuğumuz (Peerlog Bilişim A.Ş.'ye ait) Kivuz Programı ile, şahıslardan toplanan "Tc Kimlik Numarası", "E-Posta Adresi", "IP Adresi" ve "Cep Telefonu" bilgileri paylaşılacaktır.Aydınlatma Metni ve Açık Rıza bildirimlerinin yapılması ve takibi için Kivuz sistemi belirtilen 4 (dört) kişisel bilgiden gerekli olanlarını sistemi üzerine kaydederek, bu bilgilerle beraber kişisel veri işleme izinleriniz ile tarafınıza yapılan aydınlatma yükümlülük bildirimlerini kaydedecek, şirketimiz, kivuz sistemi üzerinde (varsa) KVKK danışmanımız ve Kivuz sistem yöneticileri dışında Kivuz sistemi üzerinde kimse bu 4 (dört) kişisel veriye erişemeyecektir.

F. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin

  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Sayfa 2 / 3

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki başvuru yollarını kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:

a. Yazılı olarak

Posta Adresi : Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye, İstanbul

b. Kayıtlı E-Posta yoluyla

Veri tanımlanmamış

c. Noter aracılığıyla

Posta Adresi : Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye, İstanbul

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz

  uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de

  başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

G. DokümanİspatYükümlülüğü

No

Envanter Api Anahtarı

1

c3a34b093c56ad685d3a932471b6537b

Sayfa 3 / 3

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız;6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

İşbu dokümanda yapılacak aydınlatma, şirketimiz bünyesindeki “Tedarikçi Çalışanı” kişi gru bunu

kapsamaktadır .

A. Veri Sorumlusu nun kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir .

Şirket İletişim Bilgileri:

o Telefon: 05339672532
o E-Posta: [email protected]
o Adres: Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye,

İstanbul

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

Veri Kategorisi Genel Nitelikli Ver. Özel Nitelikli Ver. İşleme Amaçları

İşlem güvenliği

IP adres bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, MAC adresi, Log kayıtları, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim

Cep telefon no, E- posta adresi, Adres Bilgileri, Faks no

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi V erilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal /

Sayfa 1 / 6

Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik

Ad, Soyad, D oğum tarihi, Araç plaka no, İmza, Tc kimlik no, Unvan, Görev başlama/bitiş saati, İşyeri Adı, Ziyaret edeceği kişi, Giriş - Çıkış Saatleri, Pasaport no, Diploma bilgileri, Sicil no

Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, F aaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Y önetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, Verimliliğin ve Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Müşteri Memnuni yetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Performans

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin

Sayfa 2 / 6

     

Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel mekan güvenliği

Kamera kayıtları

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz , yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere (tabloda belirtildi ise) aşağıdaki taraflar a 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen

kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir:

Veri Kategorisi

Aktarım Amaçları

Alıcı Gruplar Yurt Dışı Aktarım

İşlem güvenliği

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Danışmanlık Firması

Yok

İletişim

Hukuki yükümlülüğün yerine

getirilmesi, Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi paylaşımı, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tedarikçiler, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Hizmet Alınan YMM, Hizmet Alınan Banka, Danışmanlık Firması

Yok

Kimlik

Hukuki yükümlülüğün yerine

getirilmesi, Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi paylaşımı, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Bağlı kurum/şirket ile birlikte yönetilen işlemler için

Yetkili Kamu Kurum ve

Kuruluşları, Tedarikçiler, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Sigorta Şirketi, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Hizmet Alınan Banka, Hizmet Alınan YMM, Danışmanlık Firması, Hizmet Alınan Belgelendirme Firması, Hizmet Alınan Gümrük Müşavirliği Firması

Yok

Fiziksel mekan güvenliği

Aktarım yapılmamaktadır

Aktarım Yok yapılmamaktadır

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

a. Kişisel veri toplama yöntemleri:

 • Otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Sözlü, Yazılı veya Elektronik şekilde

 • Hotspot Yazılımı

 • Araç Yükleme Uygunluk Kontrol Formu

Sayfa 3 / 6

 • Matbu evrak

 • Sevk irsaliyesi

 • Kantar Fişi

 • Kaza Tutanağı

 • ERP

 • Gelen e-posta

 • Servis Takip/Kontrol Formu

 • Ziyaretçi giriş defteri

 • İç ve Dış Tehdit Formu

 • Kapı/Pencere/Duvar Kontrol Formu

 • Kamera/görüntü kayıt dosyası

 • Matbu formlar

 • Söz Konusu Kişinin Beyan Ettiği Evraklar

 • Kalite Eğitim Formu

Risk Yönetimi Planı

b. Kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri:

 • Kanunlarda Öngörülmesi

 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 • Sözleşmenin Kurulması

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması

 • Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

E. Kivuz KVKK Yönetim Sistemi Kişisel Veri Kullanımı

Şirket olarak şahıslara ait işlenen verilerin bildirimini yaparak aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, veri kullanımı için gerekli durumlarda açık rızanın alınabilmesi ve takip edilebilmesi için, vekil tuttuğumuz (Peerlog Bilişim A.Ş.'ye ait) Kivuz Programı ile, şahıslardan toplanan "Tc Kimlik Numarası", "E - Posta Adresi", "IP Adresi" ve "Cep Telefonu" bilgileri paylaşılacaktır.Aydınlatma Metni ve Açık Rıza bildirimlerinin yapılması ve takibi için Kivuz sistemi belirtilen 4 (dört) kişisel bilgiden gerekli olanlarını sistemi üzerine kaydederek, bu bilgilerle beraber kişisel veri işleme izinleriniz ile tarafınıza yapılan aydınlatma yükümlülük bildirimlerini kaydedecek, şirketimiz, kivuz sistemi üzerinde (varsa) KVKK danışmanımız ve Kivuz sistem yöneticileri dışında Kivuz sistemi üzerinde kimse bu 4 (dört) kişisel veriye erişemeyecektir.

F. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt

ortamının maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin

Sayfa 4 / 6

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız;6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

İşbu dokümanda yapılacak aydınlatma, şirketimiz bünyesindeki “Tedarikçi Yetkilisi” kişi grubunu

kapsamaktadır.

A. Veri Sorumlusunun kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Şirket İletişim Bilgileri:

o Telefon: 05339672532
o E-Posta: [email protected]
o Adres: Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye,

İstanbul

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

Veri Kategorisi Genel Nitelikli Ver. Özel Nitelikli Ver. İşleme Amaçları

İşlem güvenliği

IP adres bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, MAC adresi, Log kayıtları, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim

Cep telefon no, E- posta adresi, Adres Bilgileri, İş telefon no, Faks no

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal /

Sayfa 1 / 7

Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik

Ad, Soyad, Doğum tarihi, Araç plaka no, İmza, Tc kimlik no, Unvan, İşyeri Adı, Ziyaret edeceği kişi, Giriş-Çıkış Saatleri, Pasaport no, Diploma bilgileri, Sicil no

Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, Verimliliğin ve Müşteri Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Performans

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin

Sayfa 2 / 7

     

Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans

Alacak bakiye ve borç bilgileri, IBAN ve Hesap Numarası Bilgileri, Ödeme bilgileri, IBAN, Hesap numarası

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Fiziksel mekan güvenliği

Kamera kayıtları

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki işlem

Adli makamlarla yazışma bilgileri, Dava dosyası bilgileri

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere (tabloda belirtildi ise) aşağıdaki taraflara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir:

Veri Kategorisi Aktarım Amaçları Alıcı Gruplar Yurt Dışı Aktarım

İşlem güvenliği

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Danışmanlık Firması

Yok

İletişim

Hukuki yükümlülüğün yerine

getirilmesi, Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi paylaşımı, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tedarikçiler, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Hizmet Alınan YMM, Hizmet Alınan Banka, Danışmanlık Firması, Hizmet Alınan Gümrük Müşavirliği Firması

Yok

Kimlik

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Mal/Hizmet satın

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,

Yok

Sayfa 3 / 7

alım süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi paylaşımı, Finans ve Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Bağlı kurum/şirket ile birlikte yönetilen işlemler için

Tedarikçiler, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Sigorta Şirketi, Hizmet Alınan Banka, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Hizmet Alınan YMM, Danışmanlık Firması, Hizmet Alınan Belgelendirme Firması, Hizmet Alınan Gümrük Müşavirliği Firması

Finans

Bilgi paylaşımı, Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Finans ve Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hizmet Alınan Banka, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Hizmet Alınan YMM, Hizmet Alınan Gümrük Müşavirliği Firması

Yok

Fiziksel mekan güvenliği

Aktarım yapılmamaktadır

Aktarım yapılmamaktadır

Yok

Hukuki işlem

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Avukat, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Yok

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

a. Kişisel veri toplama yöntemleri:

 • Otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Sözlü, Yazılı veya Elektronik şekilde

 • Hotspot Yazılımı

 • Araç Yükleme Uygunluk Kontrol Formu

 • Matbu evrak

 • Sevk irsaliyesi

 • Kantar Fişi

 • Kaza Tutanağı

 • ERP

 • Gelen e-posta

 • Ziyaretçi giriş defteri

 • İç ve Dış Tehdit Formu

 • Kapı/Pencere/Duvar Kontrol Formu

 • Kamera/görüntü kayıt dosyası

 • Özlük dosyası

 • Matbu formlar

 • Söz Konusu Kişinin Beyan Ettiği Evraklar

 • Kalite Eğitim Formu

 • Risk Yönetimi Planı

b. Kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri:

 • Kanunlarda Öngörülmesi

 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 • Sözleşmenin Kurulması

Sayfa 4 / 7

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması

 • Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

E. Kivuz KVKK Yönetim Sistemi Kişisel Veri Kullanımı

Şirket olarak şahıslara ait işlenen verilerin bildirimini yaparak aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, veri kullanımı için gerekli durumlarda açık rızanın alınabilmesi ve takip edilebilmesi için, vekil tuttuğumuz (Peerlog Bilişim A.Ş.'ye ait) Kivuz Programı ile, şahıslardan toplanan "Tc Kimlik Numarası", "E-Posta Adresi", "IP Adresi" ve "Cep Telefonu" bilgileri paylaşılacaktır.Aydınlatma Metni ve Açık Rıza bildirimlerinin yapılması ve takibi için Kivuz sistemi belirtilen 4 (dört) kişisel bilgiden gerekli olanlarını sistemi üzerine kaydederek, bu bilgilerle beraber kişisel veri işleme izinleriniz ile tarafınıza yapılan aydınlatma yükümlülük bildirimlerini kaydedecek, şirketimiz, kivuz sistemi üzerinde (varsa) KVKK danışmanımız ve Kivuz sistem yöneticileri dışında Kivuz sistemi üzerinde kimse bu 4 (dört) kişisel veriye erişemeyecektir.

F. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin

  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 •  

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız;6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

İşbu dokümanda yapılacak aydınlatma, şirketimiz bünyesindeki “Ürün veya Hizmet Alan Kişi”

kişi grubunu kapsamaktadır.

A. Veri Sorumlusunun kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ODELYA ODELYA ULUSLARARASI ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Şirket İletişim Bilgileri:

o Telefon: 05339672532
o E-Posta: [email protected]
o Adres: Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye,

İstanbul

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

Veri Kategorisi Genel Nitelikli Ver. Özel Nitelikli Ver. İşleme Amaçları

İşlem güvenliği

IP adres bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, MAC adresi, Log kayıtları, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim

Cep telefon no, E- posta adresi, Adres Bilgileri, İş telefon no

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik

Sayfa 1 / 6

Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik

Ad, Soyad, Doğum tarihi, İmza, Tc kimlik no, Unvan, İşyeri Adı, Araç plaka no, Ziyaret edeceği kişi, Giriş- Çıkış Saatleri, Pasaport no

Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin

Müşteri işlem

Sipariş bilgisi, Fatura bilgileri, Çek bilgileri, Senet bilgileri, Talep bilgisi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri

Sayfa 2 / 6

Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans

Alacak bakiye ve borç bilgileri, IBAN, Hesap numarası, IBAN ve Hesap Numarası Bilgileri, Ödeme bilgileri, Kredi kartı bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun

Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel mekan güvenliği

Kamera kayıtları

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki işlem

Adli makamlarla yazışma bilgileri, Dava dosyası bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere (tabloda belirtildi ise) aşağıdaki taraflara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir:

Veri Kategorisi Aktarım Amaçları Alıcı Gruplar Yurt Dışı Aktarım

İşlem güvenliği

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Danışmanlık Firması

Yok

İletişim

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Bilgi paylaşımı, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Hizmet Alınan YMM, Hizmet Alınan Banka,

Yok

Sayfa 3 / 6

Danışmanlık Firması, Sigorta Şirketi, Hizmet Alınan Gümrük Müşavirliği Firması, Kargo Firması

Kimlik

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Bilgi paylaşımı, Finans ve Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve

Kuruluşları, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Hizmet Alınan Banka, Hizmet Alınan YMM, Hizmet Alınan E-Ticaret Şirketi, Danışmanlık Firması, Sigorta Şirketi, Hizmet Alınan Gümrük Müşavirliği Firması, Kargo Firması

Yok

Müşteri işlem

Bilgi paylaşımı, Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hizmet Alınan YMM, Hizmet Alınan Banka, Sigorta Şirketi, Hizmet Alınan Gümrük Müşavirliği Firması, Kargo Firması

Yok

Finans

Bilgi paylaşımı, Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Finans ve Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Hizmet Alınan Banka, Hizmet Alınan YMM, Hizmet Alınan E-Ticaret Şirketi

Yok

Fiziksel mekan Aktarım yapılmamaktadır Aktarım Yok güvenliği yapılmamaktadır

Hukuki işlem

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Avukat, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Yok

D. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

a. Kişisel veri toplama yöntemleri:

 • Otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Sözlü, Yazılı veya Elektronik şekilde

 • Hotspot Yazılımı

 • ERP

 • Gelen e-posta

 • Web Sitesi İletişim Formu

 • Web portalı e-tahsilat uygulaması

 • Ziyaretçi giriş defteri

 • İç ve Dış Tehdit Formu

 • Kapı/Pencere/Duvar Kontrol Formu

 • Kamera/görüntü kayıt dosyası

 • Özlük dosyası

Sayfa 4 / 6

b. Kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri:

 • Kanunlarda Öngörülmesi

 • Sözleşmenin Kurulması

 • Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması

E. Kivuz KVKK Yönetim Sistemi Kişisel Veri Kullanımı

Şirket olarak şahıslara ait işlenen verilerin bildirimini yaparak aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, veri kullanımı için gerekli durumlarda açık rızanın alınabilmesi ve takip edilebilmesi için, vekil tuttuğumuz (Peerlog Bilişim A.Ş.'ye ait) Kivuz Programı ile, şahıslardan toplanan "Tc Kimlik Numarası", "E-Posta Adresi", "IP Adresi" ve "Cep Telefonu" bilgileri paylaşılacaktır.Aydınlatma Metni ve Açık Rıza bildirimlerinin yapılması ve takibi için Kivuz sistemi belirtilen 4 (dört) kişisel

bilgiden gerekli olanlarını sistemi üzerine kaydederek, bu bilgilerle beraber kişisel veri işleme izinleriniz ile tarafınıza yapılan aydınlatma yükümlülük bildirimlerini kaydedecek, şirketimiz, kivuz sistemi üzerinde (varsa) KVKK danışmanımız ve Kivuz sistem yöneticileri dışında Kivuz sistemi üzerinde kimse bu 4 (dört) kişisel veriye erişemeyecektir.

F. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin

  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki başvuru yollarını kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:

a. Yazılı olarak

Posta Adresi : Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye, İstanbul

b. Kayıtlı E-Posta yoluyla

Veri tanımlanmamış

c. Noter aracılığıyla

Sayfa 5 / 6

Posta Adresi : Organize Sanayi Bölgesi DES Sanayi Sitesi, 110 Sokak, No: 27 Ümraniye, İstanbul

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz